کول گذاری قنات را در اینجا بیاموزید

شیوه نصب کول چاه و جلوگیری از ریزش چاه باید به صورت استاندارد باشد 

چون عدم رعایت اصول ابتدایی و عدم انجام کار به صورت اصولی سبب ریزش چاه و خدای ناکرده بروز حوادث جانی و مالی شود.

لذا ضروری است به نکات زیر حتماً دقت فرمایید :

 بهتر است نوع کول سیمانی خود را کوچک انتخاب کنید یعنی هنگام کول گذاری قنات هر چه سایز کول سیمانی ما کوچکتر باشد ان گاه خیال ما به جهت نریختن چاه ها راحت است.

همچنین به جهت حفظ و حراست شکل ظاهری ظاهری کول چاه در داخل هر دو تسمه فلزی و یا در موارد سفارشی طرح میلگرد استفاده شده است .

پس می توان با خیال راحت این نوع از کول سیمانی را برای چاه های ریزشی استفاده کرد، نحوه کول گذاری چاه و جلوگیری از ریزش چاه همچنین پیشنهاد می گردد.

برای آن دسته از عزیزانی که پروژه آنها دارای خاک ریزشی است از کول های سیمانی پر سیمان تر و دارای میلگرد حرارتی استفاده شود

 تا اگر یک درصد چاه ریزش کرد میله گرد داخل هر کول سبب شود

 تا چاه شکل ظاهری خود را از دست ندهد و در همان حالت استوانه ای چاه سال‌های سال کار انجام دهد.

چرا باید کول گذازی انجام دهیم؟

منازل قدیمی بسیاری وجود دارند که قدمت چاه آن ها بیش از سی سال است . این مورد از چاه ها هر لحظه امکان دارد ریزش کنند . چاه های کهنه باید ترمیم شوند و به چاه تازه ای تبدیل شوند . البته اگر ممکن باشد . اگر چاه مقار کمی میله از دست داده باشد می توان ترمیم کرده و دوباره کول گذاری کرد. اما اگر مقدار زیادی از آن فروریخته باشد دیگر امکان ترمیم وجود ندارد و باید آن چاه را پرکرده و جاه تازه ای حفر کرد.   چاه هایی که قابلیت ترمیم دارند کول گذاری می شوند . این عمل راه درمان چاه و کاهش خطر ریزش چاه می باشد.