,

کول تخته یا کول انباری دو تیکه

 کول تخته یا دو تیکه مناسب چاه های که انباره بزرگی دارند

اگر بخواهیم انباره چاه بزرگ باشد، باید از ترکیب کول تخته یا کول انباری دو تیکه و بلوک سیمانی استفاده می کنیم. به این ترتیب که ابتدا دو طرف انباری چاه را بلوک ته باز به گونه ای می چینیم، که ته آن رو به داخل انباره باشد.

پس از دیوار چینی روی آنرا با کول تخته یا کول انباری دو تیکه می پوشانیم. در واقع دیوار دو طرف چاه با بلوک دو سر باز بصورت خوابیده چیده می شود. سپس کول تخته بصورت هشتی روی آن قرار می گیرد.

حالا چرا این بلوک ها بصورت خوابیده در دیواره چاه اجرا می شوند؟ وقتی بلوک ها دو طرف باز باشند، زهکشی چاه به خوبی انجام می گیرد.

اجرای این نوع کول گذاری کار ساده ای نیست. به همین دلیل بیشتر مقنی ها، کول انباری ۹۰ را به کول انباری دو تیکه ترجیح می دهند. هر چند کول دو تکه مناسبتر و فضای انباری بیشتری را برای چاه فراهم می کند.

مزیت اصلی کول گذاری در این روش این است که دیگر فضای انباره چاه با کول اشغال و پر نمی شود و در نتیجه فضای چاه بزرگتر خواهد بود.